Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Star International

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min
mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te allen tijde van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Star International zijn deze Algemene
Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Star International
worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Star International worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Star International
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Star International zijn vrijblijvend en Star International behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Star International. Star International is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Star International dit zo spoedig mogelijk aan u
mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen
en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op banknummer:
NL95 INGB 0007 3194 82 ten name van Star International te Arnhem binnen 14 dagen.
3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op
banknummer: NL95 INGB 0007 3194 82 ten name van Star International . Na ontvangst van die betaling wordt de
bestelling toegezonden.
4. Als de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Star International binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan
kredietbeperking worden geheven. Betalen kan dan nog tot 14 dagen na factuurdatum.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,
bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling
van de prijsverhoging door Star International .
6. Voor het transport van goederen in Nederland worden de netto transport kosten in rekening gebracht.
7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende transportkosten.
8. Orders met een volle vrachtwagen worden in Nederland geleverd zonder transportkosten.
9. Orders met een volle vrachtwagen worden in België en de rest van Europa tevens porto vrij geleverd.
10. Er geldt geen minimum orderbedrag.

Artikel 4. Levering

1. Leveren van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in
perioden van bedrijf vakantie’s/ inkoop reizen/ziekte kan deze periode langer uitvallen).
2. De door Star International opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door
onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld
worden.
4. Mocht Star International om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt
vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
5. Star International is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de
nalevering worden door Star International gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst
aan Star International verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment
van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Star International geleverde
producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Star International daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen na
de aflevering op de hoogte te stellen.
2. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Star International is niet aansprakelijk voor
eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.
3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven dagen na levering retour
zenden aan het postadres van Star International :
Star International
Dr C lelyweg 2A
6827 BH Arnhem
Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Het
aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het
afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Star International niet worden vergoed indien anders
overeengekomen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten
gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Star
International, dan wel tussen Star International en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant
en Star International, is Star International niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove
schuld door Star International.

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Star International houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een
bestand. Star International respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld
aan derden die niet gelieerd zijn aan Star International.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Star International ingeval van overmacht het recht om,
naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Star International gehouden is tot
enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Star International kan worden toegerekend,
omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Star International opgave doet van een adres, is Star International gerechtigd aan dat adres alle
bestellingen te verzenden, tenzij u aan Star International schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw
bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door Star International gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te
eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Star International deze Voorwaarden soepel
toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Star International in
strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door Star International vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Star International is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze nieuwsbrief

Stay updated with all lastes updates, upcoming events en more.